sovereign order of cyprus

Stránka preložená do slovenského jazyka zdroj www.knightsofswordandsilence.org

Stručný prehľad cyperského rádu a jeho funkcií

Rada kancelárie rádu Cyperských rytierov.

- hlavný kancelár

- výkonný kancelár

- vicekancelár

-„Grand Herald“

- kancelár zodpovedný za všetky záležitosti

- majster ceremónie

- sekretariát

-hlavný pokladník

- „Chevalier“ ktorý má na starosti všetky verejné informácie

- histograf

- strážca veľkej pečate

Ciele rádu

Hlavným cieľom rádu je usilovať sa a zachovávať kresťanské ideály, princípy humanizmu, dôstojnosti  ľudskej bytosti a postaviť sa proti všetkým formám útlaku.

Rada rádu

Rada rádu sa skladá z hlavného kancelára, výkonného kancelára, vicekancelára, prorektora, kancelára zodpovedajúceho za všetky informácie či už verejné alebo vnútorné, sekretariátu a rôznych tzv. exekútorov. Najvyšší /hlavný kancelár/ je dedičný orgán na je to historický titul. Má plnú moc na zastupovanie , jeho funkcia upravuje a riadi záležitosti celého rádu a tiež chráni archívy. Menuje a vyberá všetkých hodnostárov. Navrhuje tiež všetky vyhlášky rádu, stará sa o správu nehnuteľností a o poriadok ohľadom majetku rádu. Patria mu všetky rozhodnutia.

Rada rádu sa skladá zo štyroch rôznych rádov.

Sú to:

- chevalier veľkého kríža

- chevalier vysoký úradník

- chevalier veliteľ

- chevalier

Špeciálne hodnosti

Je to napríklad hodnosť „INSIGNIA“ ktorou môže byť vyznamenaný resp .hodnosť môže byť daná do rúk len tým, ktorí sa vyznamenali svojimi skutkami a službami pre ich krajinu a ľudstvo.Všetky hodnosti v rámci rádu sú dané a udeľované ako vyznamenania za konkrétne zásluhy. Sú to napr.aj už vyššie uvedené hodnosti „Chevalier“.

Práva

Chevalier má právo, aby po celý svoj život, pri akejkoľvek príležitosti využíval erb rádu. Či už to znamená využitie formou ozdoby pri určitej udalosti alebo pri ceremónii.. Ako nositeľ rádu, má tiež plné právo udávať si za svoje civilné meno skratku titulu resp. titulov, ktoré mu z jeho postavenia v ráde vyplývajú.

Povinnosti a prípadná možnosť vylúčenia z rádu

Každý chevalier, je povinný viesť bezúhonný život a vykonávať len dobré skutky. Ak poruší oficiálny poriadok rádu, nasleduje vylúčenie a následné odovzdanie erbu-insignie.

Kvalifikácia a obmedzenia

Člen rádu môže byť dôveryhodná osoba akejkoľvek národnosti alebo sociálnych vrstiev, ak sa vo svojej krajine vyznamenal v rôznych službách resp. vykonaním zvlášť dobrých a záslužných skutkov. Zároveň svojim celoživotným postojom prispel v boji za mravnú a sociálnu obnovu všetkých princípov ktoré zodpovedajú rádu a ktoré rád reprezentuje.Právo byť rytierom zaniká:

Ak dotyčného rytiera rád „vyhostí“ z dôvodu jeho neprimeraného správania sa

Ak dotyčný vykonal skutok či čin, ktorý je v rozpore s morálkou, cťou a pravidlami rádu.

Ak dotyčný stráca občianske práva

Počet členov rádu

Ten je rôzny. V Spojených štátoch je stanovený napr. na 500 chevalierov, 100 chevalierov – veliteľov, 70 chevalierov – vysokých dôstojníkov a 30 chevalierov veľkého kríža. Veľa členov rádu sú významní  členovia  diplomatických misií, významní duchovní činitelia, ale aj hlavy štátu.

Propagácia a jej zásady

Pre rozšírenie stanovených cieľov a tiež zásad, panovník rádu čiže najvyšší kancelár vytvoril tzv. „Inštitút pre vysoké morálne a sociálne štúdie“, ktorý bol povýšený na úroveň poriadku v ráde.

Ceny a ocenenia

Sú to všetky ceny a ocenenia, či už  v oblasti vedy a umenia, ktorým najvyšší z rádu odmeňujú všetkých tých, ktorí výnimočne prispeli v danej oblasti a ich úsilie povzbudzuje a tiež motivuje všetky ďalšie dobré a vznešené skutky či činy, ktorými sa docieli pokrok vo veci slobody a dôstojnosti ľudskej bytosti a to na celom svete.

Funkcie najvyššieho kancelára

Najvyšší kancelár, právne zastupuje rád vo všetkých jeho uzneseniach a zároveň zaručuje konštantné a svedomité zachovanie súčasnej ústavy. Ďalej v celom rozsahu chráni záujmy rádu a kontroluje jeho správu ako takú. Pri výkone svojho vysokého postu, môže hocikedy predvolávať rôznych asistentov či rytierov a aj iných „nižších“ kancelárov za účelom udelenia určitej funkcie či úlohy. Platí to vo všetkých krajinách v ktorých má rád zastúpenie.

Špeciálna hodnosť ” Chevalier spravodlivosti a pocty“

Hodnosť chevalier je rozdelená do dvoch kategórií. Je to kategória pocty kategória spravodlivosti. Chevaliery obidvoch kategórii, sa musia správať, konať a žiť podľa kódexu vo všetkých aspektoch ducha a spoločenského života tak, aby tvorili elitnú časť ľudstva.

Strážcovia pocty

Túto hodnosť majú všetci členovia stráží rádu. Majú tomu zodpovedajúce uniformy  a odznaky hodnosti. Všetci členovia tvoria tzv. „Zbor“,  ktorý má tú česť a zároveň povinnosť slúžiť počas obradov a zasadnutí rádu.

Rád a jeho dámy

Uznesenia rádu rešpektuje a uznáva rovnosť všetkých ľudských bytostí, či už je to muž alebo žena. Preto majú dámy rádu výnimočné postavenie vo všetkých zastúpeniach rádu vo svete.