Prísaha rádu Cyperských rytierov

Sľubujem pred všemohúcim bohom,

že budem verne dodržiavať ústavu a vyhlášky rádu, že budem verný hlavnému kancelárovi a budem vykonávať všetky príkazy a nariadenia rádu,  udržiavať poriadok vo všetkých záležitostiach rádu, budem dodržiavať disciplínu a dobré správanie. Sľubujem, že sa budem neustále zasadzovať o všetky vznešené ciele rádu a že si budem plniť všetky povinnosti ktoré vyplývajú z mojej funkcie. Sľubujem, že budem dodržiavať všetky prikázania môjho náboženstva a zároveň zákony svojej krajiny. Sľubujem, že budem podporovať a chrániť dobré meno a tradície slávnych rytierov. Bude mi cťou slúžiť tomuto rádu a byť jeho súčasťou. Sľubujem, že budem bojovať všetkými možnými prostriedkami proti nepriateľovi. Boh mi pomáhaj“